(662) 089 - 4000

Senior Corporate Secretary Officer

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทและการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทร่วม
 • ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
 • จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) และ Structure Data
 • จัดทำแบบประเมิน (CGR, AGM, SET ESG Ratings, IR) รวมถึงจัดทำ Gap Analysis เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริษัท
 • ติดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ปรับปรุงและเกิดขึ้นใหม่ พร้อมทั้งทบทวนและปรับแก้ไขกฎบัตร นโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วมได้รับทราบและปฏิบัติตาม
 • ดำเนินการต่างๆ ในด้านความยั่งยืนของบริษัท ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวางไว้

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานในหน่วยงานเลขานุการของบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • มีความรู้ในงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความยั่งยืน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • มีภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ ละเอียด รอบคอบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ติดต่อ: recruitment@metrosystems.co.th

Other Position

2024-03-11T13:58:03+07:007 October 2022|
Go to Top