(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

11 มกราคม 2562

MCC Company Meeting and Internal Refresh Training on Jan 11, 2019

คุณวรรณี ไชยปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) บริษัทในเครือของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาและ workshop ให้กับพนักงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในปี 2019 ณ Metro Campus เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 การสัมมนาดังกล่าวเป็นการสร้างความพร้อมให้กับทีมงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานของ MCC โดยส่งเสริมทางด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและวิธีคิดนอกกรอบ การสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีความรัก ความสามัคคี ยึดมั่นการทำงานเป็นทีม สร้างจิตสำนึกในการบริการที่เป็นเลิศ

MCC-Meeting-2019-3
MCC-Meeting-2019-2

บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) มีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี มีเป้าหมายร่วมกัน ทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและงานที่ทำ ทำให้องค์กรพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข เพื่อให้ MCC เป็นองค์กรที่เติบโตแบบยั่งยืนต่อไป

2019-06-28T09:45:48+07:00
Go to Top