(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

06 กุมภาพันธ์ 2561

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบปฏิทินจากโครงการ“ปฏิทินเก่าเราขอ”ครั้งที่ 2

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน นำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำรายได้จากการขายปฎิทินไปซื้อกระดาษผลิตเป็นสืออักษรเบรล์ให้กับผู้พิการทางสายตา

และได้ส่งมอบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อส่งต่อให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

2019-06-28T11:24:21+07:00
Go to Top