(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

21 มีนาคม พ.ศ. 2561

“MSC” เผยปี 2560 มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,395 ล้านบาท กำไรสุทธิ 235 ล้านบาท

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ “MSC” เผยผลประกอบการปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,395 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท คิดเป็น 25%  ปี 2561 วาง 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ธุรกิจบริการเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำด้านไอที

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” แถลงผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2560 มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,395 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 3.3% แต่มีกำไรสุทธิ 235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท คิดเป็น 25% บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีสินทรัพย์รวม 3,156 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,417 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,739 ล้านบาท สำหรับโครงสร้างรายได้ของ “MSC” มาจากกลุ่มสินค้าด้านฮาร์ดแวร์ 35%, ซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการ 38% และดิจิตอลพริ้นติ้ง 27% ตามลำดับ

นายกิตติ เปิดเผยว่า เพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำธุรกิจด้านไอที บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยได้มีการลงทุนในเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ในศูนย์สาธิตเทคโนโลยี “HP PageWide Technology Center” และ “HP 3D Printing” อีกทั้ง บริษัทฯ ได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรต่างๆ ตลอดจนจากคู่ค้าของบริษัทเพื่อเป็นการรับรองความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท และได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำด้านไอที ดำเนินกิจกรรมภายในเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักขององค์กร รวมถึงดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการคืนกำไรสู่สังคม (Corporate Social Responsibility)

นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2561 บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์ 3 ด้านหลักเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ธุรกิจบริการ ได้แก่ 1. Digital Transformation Consulting Services แนะนำและเป็นที่ปรึกษาในระบบงานให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกไอทีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 2. Comprehensive Office & 3D Printing Outsourcing การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิตอลพริ้นติ้งด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลก จัดแสดงให้แก่ผู้ที่สนใจไว้ที่ศูนย์สาธิตเทคโนโลยี “HP PageWide Technology Center” และ “HP 3D Printing” 3. IT Solutions Rental Services เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าในการเลือกใช้บริการจากการเช่าแทนการลงทุนซื้อ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC” ก่อตั้งเมื่อปี 2529 ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 32 ปี ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย 1.กลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่นส์ (Digital Solutions Group – DSG)  2.กลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง (Digital Printing Group – DPG) 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น (Solutions Integration Group – SIG)

บริษัทฯ ยังคงมีฐานลูกค้าที่มั่นคง ลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยลูกค้าเก่าที่มีการซื้อซ้ำมีจำนวนมากกว่า 90%  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง, การมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการด้าน Business Consulting Services แนะนำและเป็นที่ปรึกษาในระบบงานด้านไอที, การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตลอดจนการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ที่ [email protected]

2019-06-28T11:23:03+07:00
Go to Top