(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

26 ตุลาคม 2561

MSC Campus Networking

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จัดกิจกรรมโครงการ MSC Campus Networking ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ภายในงานได้มีการบรรยายความรู้ด้านไอที และ ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจมาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์ คุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต และเอกลักษณ์ เรืองศรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ คุณสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น คุณราตรี โกยแก้วพริ้ง ผู้จัดการทั่วไป คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาพนักงาน และคณะ จากบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกันเปิดงานอย่างอบอุ่น นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับฟังสาระความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการทำงานจาก คุณอัษฎายุธ กลิ่นหอม ITS Manager จากทีม Information Technology Support ซึ่งได้บรรยายความรู้เรื่อง “ICT Infrastructure” พร้อมทั้งได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเกมส์และของรางวัลต่างๆ มากมาย

Relate Post

2019-06-28T09:53:55+07:00
Go to Top