MSC จัดกิจกรรมอาสาปลูกป่าชายเลนบ้านคลองโคน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานจิตอาสา และครอบครัวกว่า 200 คน จัดกิจกรรมอาสาปลูกป่าชายเลนบ้านคลองโคน ภายใต้แนวคิด “We Care We Volunteer” เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งเป็นหนึ่งในระบบนิเวศทางทะเลที่มีความสำคัญ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน & ผู้ใหญ่ชงค์โอมสเตย์ รีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง สมุทรสงคราม เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

MSC ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเวลากว่า 36 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เพียงผลกำไรเท่านั้น บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะผลักดัน และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ตามกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของ “ป่าชายเลน” นอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ อาทิ กุ้ง หอย ปู ปลา อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน และยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน

กิจกรรมกรรมครั้งนี้ นอกจากคณะผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ได้รับฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรแล้ว ยังได้ล่องเรือชมทัศนียภาพ สัมผัสกับบรรยากาศของป่าชายเลนสองข้างทาง ยังได้แวะให้อาหารลิงแสม และร่วมกันปลูกป่าชายเลน พร้อมทำกิจกรรมสันทนาการพื้นบ้าน เช่น เก็บหอยแครง เล่นสกีน้ำ ด้วยความสนุกสนาน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพนักงานจากการทำกิจกรรมร่วมกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351 อีเมล์ : [email protected]