MSC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนความยั่งยืนในการบริหารจัดการ ช่วยลดความเสี่ยง เสริมศักยภาพธุรกิจแม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19

MSC ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยให้การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด มุ่งเน้นบริการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร การพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้ดำเนินกิจกรรมกรรมต่างๆ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเน้นย้ำในวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร: 02-089-4351 อีเมล์ : [email protected] Website : https://www.metrosystems.co.th/ FB: : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/