(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

02 พฤษภาคม 2562

“MSC ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

            บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กว่า 40 ท่าน และให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมองค์กรได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม  ได้ให้เกียรติยายความรู้เรื่อง “Essential Soft Skills for Graduate Students” และ คุณมีลาภ โสขุมา, Digital Transformation Officer, Enterprise Solution Architect บรรยายความรู้เรื่อง “Big Data & Analytics” จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242

2019-06-28T09:36:19+07:00
Go to Top