นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องด้วย ปัจจุบันมีการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งมีการเข้าถึงข้อมูลโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในด้านชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงได้จัดทำมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล และกฎหมายคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหภาพยุโรป General Data Protection Regulations (GDPR) โดยประเทศไทยได้ประกาศบังคับใช้ในรูปแบบกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัท” จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในครอบครองและการดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด อนึ่ง เพื่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของท่าน บริษัทจึงดำเนินการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ให้เป็นไปตามมาตรการรองรับต่อการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัท


คำนิยามศัพท์

    ข้อมูลส่วนบุคคล       หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวบัตรประชาชน ข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลอื่นใด ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การใช้งานเว็บไซต์ ความคิดเห็น หรือข้อมูลซึ่งถือเป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

บุคคล                          หมายถึง บุคคลธรรมดา

ผู้ควบคุมข้อมูล           หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูล   หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ นิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินงานตามความจำเป็น และสมเหตุสมผลด้วยวิธีการทางเทคนิค และวิธีการทำงานของหน่วยงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่บริษัทมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้ท่านไว้วางใจว่ามีข้อตกลงที่กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทจะถูกใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานตามที่ตกลงไว้เท่านั้น ข้อมูลบางอย่าง เช่น ตำแหน่ง หน้าที่การงาน และชื่อหน่วยงาน อาจถูกประมวลผลเป็นข้อมูลรวม โดยวิธีการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymization) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และสถิติ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขายหรือจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายความรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลของท่านผ่านระบบคุกกี้ด้วย ทั้งนี้ ท่านอาจปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยการปฏิเสธความยินยอมของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

หากท่านมีความต้องการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน หรือดำเนินการใด ๆ ตามสิทธิที่ท่านมีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเเจ้งความประสงค์ให้กับบริษัทเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อผ่านช่องทางที่ระบุไว้ตอนท้ายของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy)

 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการจัดทำมาตรการต่าง ๆ และมาตรการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและสถานที่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความปลอดภัย ไม่มีการรั่วไหลไปอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น หรือการใช้งานโดยผิดไปจากความประสงค์ หรือปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และรวมถึงการเปิดเผยต่อบุคคลอื่น หรือต่อสาธารณะโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายได้ให้สิทธิไว้

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตราการการทบทวนตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม และป้องกันการเข้าถึงโดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล รวมทั้ง การป้องกันข้อมูลจากการละเมิดต่าง ๆ

บริษัทจะไม่ทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลที่สามจะต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่กฎหมายและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้


การดำเนินงานอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

           บริษัทอาจดำเนินการโอนถ่าย หรือย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย เพื่อการปรับปรุง หรือพัฒนาโซลูชั่นของบริษัทให้มีความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลทางการตลาด การซื้อขาย หรือการบริการ และรวมถึงการสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทตามสิทธิที่พึงมีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือด้วยความยินยอมของท่าน


สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีหน้าที่แจ้งสิทธิแก่ท่าน เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท โดยสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้

– สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

– สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์

– สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

– สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

– สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

– สิทธิที่จะขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

– สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล


การประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานประมวลผลตามสัญญา (Contract)

บริษัทจะดำเนินการประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามการค้า การบริการ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่ท่านได้แจ้งวัตถุประสงค์ไว้ให้กับบริษัท ซึ่งจะเป็นการประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 24 (3) ในฐานประมวลผลตามสัญญา

ฐานการประมวลผลตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Consent)

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน Consent หรือตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ให้กระทำการนั้นได้เท่านั้น

ฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

           บริษัทจะใช้หรือดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมตามมาตรา 24 (5) เช่น ในกรณีดังต่อไปนี้

– ประมาณการประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็น

– ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประมวลผลต้องเป็นข้อมูลที่ใช้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหว

– มีความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำ

– มีช่องทางให้เลือกไม่รับข้อมูลหรือการสื่อสารได้ง่าย

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทอาจดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ หมายความรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล เป็นต้น

ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest)

           บริษัทอาจดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กล่าวคือข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive data) ข้อมูลสุขภาพและร่างกาย หรือข้อมูลเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาด ด้วยการประมวลผล หรือการดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและระงับเหตุซึ่งอาจส่งผลกระทบ หรือผลเสียต่อท่าน หรือบริษัท


การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตามหลักการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 • ฐานการประมวลผลข้อมูลตามสัญญา และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นระยะเวลา 5 ปี
 • ในกรณีที่พ้นระยะเวลาจัดเก็บ บริษัทจะทำการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้


การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้มาก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ให้หมายความรวมถึง การดำเนินการในนามบริษัทไม่ว่าบริษัทจะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะจัดเก็บไว้เป็นความลับต่อไป เพียงเพื่อเป็นประโยชน์ทางการค้า ทางธุรกิจ หรือประโยชน์ระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ หมายความรวมถึงข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร รูปภาพ วาจา หรือรูปแบบอื่นใด และรวมถึงสำเนา รายงาน บันทึกข้อตกลง สัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญา หรือเอกสารใด ๆ ที่ผู้รับข้อมูลได้จัดทำขึ้น หรือได้รับข้อมูลมาอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา หรือได้รับมาโดยทางอื่น ๆ โดยไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทในช่องทางการติดต่อที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อให้บริษัททำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน


ช่องทางการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ท่านสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน      เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

อีเมล     : [email protected]

โทรศัพท์ : 02-089-8466 (Data Protection Officer)

เว็บไซต์บริษัท : www.metrosystems.co.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท ดังต่อไปนี้


วัตถุประสงค์สำหรับลูกค้า

 • เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัท การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติคำขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท การรับหรือส่งเอกสารติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับคำสั่ง/หมาย/หนังสือแจ้งให้ดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น
 • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการฉ้อฉล การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อการติดตามทวงถามหนี้
 • เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท รวมถึงการโอนหรือขายหนี้ การโอนเนื่องมาจาก การแปลงสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ของบริษัท รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท หรือสาขาของบริษัท ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • เพื่อสำรวจความพึงพอใจและการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัท สำหรับใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อแจ้งข้อมูลหรือสิทธิต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งเตือนใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านมีอยู่กับบริษัท สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริษัท
 • เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ แคมเปญ สิทธิประโยชน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัท
 • เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท
 • เพื่อการเปิดเผยให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัท เพื่อการประชาสัมพันธ์และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ของนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Metrosystems.co.th


วัตถุประสงค์สำหรับคู่ค้า

 • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคู่ธุรกิจก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคู่ธุรกิจเป็นคู่สัญญากับองค์กร
 • เพื่อการดำเนินการตามสัญญาสัญญาระหว่างคู่ธุรกิจกับบริษัท และเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ ชำระค่าสินค้าและบริการ บริหารจัดการความสัมพันธ์ ตรวจสอบและประเมินการทำงานตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อหรือสัญญาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับคำสั่ง/หมาย/หนังสือแจ้งให้ดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น
 • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • เพื่อป้องกันและตรวจสอบการดำเนินงาน หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ขององค์กร รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อ หรือสาขา ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร
 • เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าขององค์กร เช่น การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูล การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอ สิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ขององค์กร


วัตถุประสงค์สำหรับพนักงาน นักศึกษาฝึกงาน และอดีตพนักงาน

 • เพื่อดำเนินตามกระบวนการและขั้นตอนตามสัญญาจ้างงาน รวมถึงสัญญาข้อตกลงอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้าง เช่น สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ นโยบายและข้อบังคับการทำงาน
 • เพื่อการสื่อสารกับพนักงาน การประเมินผลการปฎิบัติงาน การฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน การรับรองด้านความรู้ต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
 • เพื่อดำเนินการบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งหมายความรวมถึง การจัดทำบัญชีเงินเดือน การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การหักภาษี การประกันสังคม และนำส่งเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่าง ๆ และการจัดทำประกันสุขภาพ
 • เพื่อดำเนินการและบริหารงานด้านบุคลากร ซึ่งหมายความรวมถึงการบริหารจัดการด้านพนักงานและการปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน เช่น การตรวจสอบเวลาเข้างาน การบริหารจัดการวันลาพักร้อน ลากิจ หรือลาป่วย
 • เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การทำประกันสุขภาพ หรือการจัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปี
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับ ใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น
 • เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับ การลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าชดเชย สวัสดิการ หลังการเลิกจ้าง และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อการเปิดเผยให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ สำหรับการดำเนินงานใด ๆ ขององค์กร
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ขององค์กร รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และการบันทึกภาพภายในอาคาร หรือสาขา ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)


วัตถุประสงค์สำหรับผู้สมัครงาน

 • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านในการสมัครงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ขององค์กร หรือสมัครผ่านทางองค์กรโดยตรง ขั้นตอนการสรรหา ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ ขั้นตอนคัดเลือกก่อนการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงาน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อตกลงการเข้าฝึกงาน การจ่ายค่าตอบแทนการฝึกงาน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากการฝึกงาน
 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่าน ก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ
 • เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงาน การสัมภาษณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ
 • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ขององค์กร รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และการบันทึกภาพภายในอาคาร หรือสาขา ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)


วัตถุประสงค์สำหรับผู้มาติดต่อ

 • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับองค์กร เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือเมื่อท่านเข้ามาติดต่อเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายขององค์กรหรือของบุคคลอื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การควบคุมการเข้าถึงอาคาร บริเวณภายในอาคาร และอินเตอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรม เป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนทั้งกรณีมาตรการภายในบริษัท และการดำเนินการของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
 • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ ขององค์กร รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน และการบันทึกภาพภายในอาคาร หรือสาขา ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)


วัตถุประสงค์สำหรับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การประชุมผู้ถือหุ้น การสรรหาและเป็นกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท การจัดการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้ การจ่ายเงินปันผล การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ การจัดทำบัญชีและรายงาน การตรวจสอบ เอกสารตามกฎหมาย การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)
 • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน เช่น การรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของการเป็นสมาชิก
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายขององค์กร หรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัท การบันทึกภาพหรือเสียงการประชุม การรักษาความปลอดภัย การจัดกิจกรรม หรือการส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ หรือกรรมการ รวมถึงเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
 • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดต่อ