(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้” โดยจัดอบรมเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อการเรียนรู้ ให้แก่คณะครูโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์

2019-06-28T11:22:05+07:00
Go to Top