(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

01 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

METRO Green – Clean Office

ปัจจุบันขยะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำลายสภาพแวดล้อม บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้มีการรณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามประเภท โดยเฉพาะขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบและนำไปถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด เพราะเราเชื่อว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

Relate Post

2019-06-28T11:21:33+07:00
Go to Top