บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดงาน “METRO Way Role Model Award ประจำปี 2019”  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง ชื่นชม เพื่อนร่วมงานที่เป็นต้นแบบในการประพฤติ ปฏิบัติตนในการทำงานตามค่านิยมหลักขององค์กร และเป็นการผนึกพลังร่วมกันสร้างค่านิยมหลักขององค์กรที่ดีงาม ต่อไปอย่างยั่งยืน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวนารักษ์  เอกชัย  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ขึ้นกล่าวเปิดงาน  นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Digital Transformation through corporate’s Core Value ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้