(662) 089 - 4000

NEWS & EVENTS

08 สิงหาคม 2561

MSC เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาประเมินความยั่งยืน

MSC-counseling-project-3

ผู้แทนจาก สำนักเลขานุการบริษัท – บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาประเมินความยั่งยืน ซึ่ง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดขึ้นโดยได้เชิญให้ตัวแทนคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาประเมินความยั่งยืน เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

MSC-counseling-project-1
MSC-counseling-project-2
2019-06-28T11:16:05+07:00
Go to Top