MSC ผสานความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลิตกำลังคนด้านดิจิทัลตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณสำลี นุ่มศรี รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล และบริษัทชั้นนำภาคเอกชนจำนวนกว่า 30 บริษัท เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้ร่วมมือกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันสถานประกอบการต้องการกำลังคนด้านดิจิทัลเป็นจำนวนมาก ที่มีความรู้หลากหลาย สามารถผสมผสานทักษะการทำงาน และเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน พร้อมก้าวทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมความร่วมมือเชิงลึก ในการร่วมกันพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา ที่ส่งผลให้สามารถผลิตบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความเชียวชาญในการออกแบบ วิเคราะห์ และสร้างโปรแกรมประยุกต์ของระบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ และ เครือข่ายคลาวด์ รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหรรมในประเทศต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์ โทร.02-0894341, email: [email protected]