MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ในระดับ Ratings “A” ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นับเป็นปีที่ 4 ที่ MSC ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (นับตั้งแต่ปี 2563) และเป็นปีแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อจาก “หุ้นยั่งยืน THSI” เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” พร้อมทั้งเพิ่มการประกาศผลการประเมินในรูปแบบ “Ratings” เข้ามา จากเดิมที่ประกาศผลเป็น “รายชื่อบริษัทจดทะเบียน” เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า MSC มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

MSC ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 37 ปี ได้ผ่านการประเมินคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 193 บริษัท ประจำปี 2566 ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึง ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งในส่วนนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ การจัดการของเสีย รวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณกีรนาถ เดชเดโช โทร : 02-089-4351 อีเมล์: [email protected]