บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดมาตรการป้องกัน”ผู้มาติดต่อ-ลูกค้า-พนักงาน” จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน และพนักงาน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   หรือ  COVID-19  บริษัทจึงมีมาตรการให้สำนักงานใหญ่ และทุกสาขา ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้า-ออก จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับลูกค้า ผู้มาติดต่อ และพนักงาน พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานโดยรอบ รวมถึงมีการกำหนดแนวทางดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด