MSC พบนักลงทุนประจำไตรมาส 2/2564

นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ และ นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาสที่ 2/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ณ อาคารสำนักงานใหญ่

MSC ได้นำเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยให้การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด มุ่งเน้นบริการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร การพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งผลประกอบการครึ่งปีแรก ดังนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 3,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 79 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 2% และมีกำไรสุทธิ 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 11 ล้านบาท คิดเป็น 14% ซึ่งรายได้หลักของ “MSC” มาจาก กลุ่มสินค้า Software solution  41%, Supplies 22%, Hardware 19%, Service 18% ตามลำดับ

โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ Digital Transformations Solution, Infrastructure Solution, Digital Printing Solution และ Information Security โดยบริษัทมีแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะสั้น คือการปรับรูปแบบดำเนินธุรกิจแบบ New Normal Business เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และยังให้ความสำคัญกับการให้บริการ Intelligence Managed Service สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจระยะยาว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้าน Business Alliance เพื่อมองหา New Business ใหม่ๆ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเติบโตไปข้างหน้าร่วมกับบริษัทฯ ภายใต้ โครงการ MSC Academy เป็นโครงการฝึกฝนกลุ่มพนักงาน Hight Potential  ทั้ง Talent และ Successor ขององค์กร เพื่อเติบโตในสายอาชีพและเป็นผู้บริหารขององค์กรในอนาคต

ในส่วนของโซลูชั่นหลักที่บริษัทมุ่งเน้น ได้แก่ ธุรกิจ Multi-Cloud Service บริษัทฯ ได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ AWS, HUAWEI CLOUD, Microsoft Azure,ให้บริการด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจ Cloud และเปิดตัวการให้บริการ Metro Cloud ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก HP ประเทศไทย มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

  • ธุรกิจ PDPA & SOC Center บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ SOC Center เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าองค์กร เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการแล้วกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเป็นธุรกิจในประเภท Recurring Revenue
  • ธุรกิจ CRM & ERP ภายใต้แบรนด์ “The Superapp” ที่บริษัทใช้เวลาพัฒนา 3 ปี เพื่อที่จะช่วยให้ลูกค้าองค์กรทุกระดับมีการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันพร้อมรับการเปลี่ยนเเปลง บริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ออกแบบ การใช้งาน และการติดตั้งระบบ ซึ่งในอนาคตธุรกิจนี้จะมีความต้องการที่สูงขึ้น บริษัทฯ อาจมองหาพาร์ทเนอร์เพื่อมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจตามเป้าหมายในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมมิติสังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และธรรมาภิบาล (Governance) อีกด้วย โดยได้ดำเนินกิจกรรมกรรมต่างๆ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเน้นย้ำในวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]