MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ เปิดโลกทัศน์ด้านวิชาชีพเรื่อง Internet of Things (IoT) and Generative AI Technology สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์” นำโดย อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และ คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ Assistant Vice President of HR ให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและศาสตร์อื่นจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เกิดองค์ความรู้ทางศาสตร์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ภายในงาน คุณทศวรรษ กิจศิริเจริญชัย IOT Specialist บรรยายหัวข้อ “Internet of Things (IoT) and Generative AI Technology” โดยมีแขกรับเชิญพิเศษ คุณมีลาภ โสขุมา Assistant Vice President of Solutions Integration Group ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้าน AI คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ Assistant Vice President of HR บรรยายหัวข้อ “CSAI Career and Responsibility” พร้อมประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และการรับนักศึกษาฝึกงาน และ คุณภัทรา สินรัชดากร Assistant Sales Specialist ร่วมแชร์มุมมองจากการทำงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในฐานะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นคณะอาจารย์ และนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทฯ

กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการแก่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ และศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัย