CAREERS

Employee Well-Being

                         บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้าน ความปลอดภัย สุขภาพของพนักงาน สิ่งแวดล้อมที่ดีให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เราจึงจัดให้มี FITNESS CENTER ที่มีอุปกรณ์การออกกำลังครบครัน ห้องซาวน่า สระว่ายน้ำ รวมทั้งกิจกรรมโยคะ และแอโรบิคในองค์กรของเรา

Our commitments to be an excellent company

MSC Campus Networking

โครงการ MSC Campus Networking เป็นโครงการที่ฝ่ายสรรหาบุคลากรได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

Learning and Development

เรามีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามกรอบของ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร” ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานความรู้ ความเข้าใจเพื่อเกิดทักษะ ความชำนาญและ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างผลสำเร็จในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบุคลากรนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรในที่สุดเช่นกัน

Become a leader in your field of expertise

ความเป็นผู้นำเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักของเราและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในสายอาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะค้นหาและพัฒนาผู้นำที่มีคุณภาพของเรา เพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้ถึงขีดสูงสุด

ร่วมงานกับเรา

“เชิญร่วมเป็นมืออาชีพทางด้าน IT และเติบโตไปกับเรา”