CAREERS

MSC Campus Networking

MSC Campus Networking

                     โครงการ MSC Campus Networking เป็นโครงการที่ฝ่ายสรรหาบุคลากรได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

กิจกรรมนี้จะมีการแนะนำองค์กรให้แก่นักศึกษารู้จักความเป็นมาของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการขององค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ รวมไปถึงภารกิจหลัก ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานของ Metro Systems ซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพในอนาคตอันใกล้

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านธุรกิจ IT และมีโอกาสพบปะกับผู้บริหารขององค์กรจากแผนกต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายสรรหาบุคคลกร ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสสอบถามข้อสงสัยได้โดยตรงผ่านกิจกกรรมในครั้งนี้

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

 

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯในเครือ ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน ในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการปฎิบัติงานจริง สามารถพัฒนาเพิ่มทักษะในการทำงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการฝึกปฎิบัติงานจริงในองค์กร ผลงานที่นักศึกษาทำสำเร็จจะถูกนำมาใช้ในธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในช่วงเวลา 2-4 เดือน แล้วแต่กรณีโดยนักศึกษาจะได้รับมอบหมายงานและลงมือปฎิบัติงานจริง แก้ปัญหาและตัดสินใจกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง
  • เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน ผ่านการประเมินนักศึกษา หลังจากทำงานจบโครงการอาจถูกนำมาเป็นข้อพิจารณาในกรณีที่บริษัทฯ มีตำแหน่งงานว่างลงและนักศึกษามีความประสงค์สมัครเข้าทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป

ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการร่วมโครงการ

  • นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในระหว่างการฝึกปฎิบัติงานทางด้าน IT อย่างมีอาชีพ
  • นักศึกษาที่มีศักยภาพในการทำงานอาจได้รับการพิจารณาในการรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ
  • เบี้ยเลี้ยงรายเดือน
  • หนังสือรับรองการฝึกงาน

Our commitments to be an excellent company

Learning and Development

เรามีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามกรอบของ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร” ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานความรู้ ความเข้าใจเพื่อเกิดทักษะ ความชำนาญและ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างผลสำเร็จในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบุคลากรนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรในที่สุดเช่นกัน

Employee Well-Being

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้าน ความปลอดภัย สุขภาพของพนักงาน สิ่งแวดล้อมที่ดีให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เราจึงจัดให้มี FITNESS CENTER ที่มีอุปกรณ์การออกกำลังครบครัน ห้องซาวน่า สระว่ายน้ำ รวมทั้งกิจกรรมโยคะ และแอโรบิคในองค์กรของเรา

Become a leader in your field of expertise

ความเป็นผู้นำเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักของเราและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในสายอาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะค้นหาและพัฒนาผู้นำที่มีคุณภาพของเรา เพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้ถึงขีดสูงสุด

ร่วมงานกับเรา

“เชิญร่วมเป็นมืออาชีพทางด้าน IT และเติบโตไปกับเรา”