CAREERS

Leadership

                       ความเป็นผู้นำเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักของเราและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในสายอาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะค้นหาและพัฒนาผู้นำที่มีคุณภาพของเรา เพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้ถึงขีดสูงสุด

เรากำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย

ทุกความเห็นต่างมีค่าเสมอ

เราสามารถตัดสินใจเองได้ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของเรา

ความประทับใจ ของผู้เข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตร Metro PRO’s : Management Program for Line Manager

ทรงพล ปุณยานันต์ 

“หลักสูตร Metro PRO เป็นหลักสูตรที่ทำให้เราได้เปิดมุมมองความคิดกว้างขึ้น ทำให้ได้ Idea ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทีมงาน รวมทั้งปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารจัดการของเราเองอีกด้วย”

อริศรา เขียวสอาด

“การได้มาเรียนหลักสูตรนี้ ทำให้เฟียตมองเห็นเส้นทางที่จะไปตามเป้าหมายของตัวเองชัดขึ้น
เหมือนมีโค้ช มีคนสนับสนุน และมีแรงผลักดัน ให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เร็วขึ้น
ขอบคุณผู้บริหารของเมโทรฯ ที่จัดหลักสูตรดีๆ ให้โอกาสการเรียนรู้แบบนี้ขึ้นมา และขอบคุณที่ให้โอกาสเฟียตได้มาเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ”

Our commitments to be an excellent company

MSC Campus Networking

โครงการ MSC Campus Networking เป็นโครงการที่ฝ่ายสรรหาบุคลากรได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

Learning and Development

เรามีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามกรอบของ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร” ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานความรู้ ความเข้าใจเพื่อเกิดทักษะ ความชำนาญและ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างผลสำเร็จในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบุคลากรนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรในที่สุดเช่นกัน

Employee Well-Being

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้าน ความปลอดภัย สุขภาพของพนักงาน สิ่งแวดล้อมที่ดีให้พนักงานได้ผ่อนคลาย เราจึงจัดให้มี FITNESS CENTER ที่มีอุปกรณ์การออกกำลังครบครัน ห้องซาวน่า สระว่ายน้ำ รวมทั้งกิจกรรมโยคะ และแอโรบิคในองค์กรของเรา

ร่วมงานกับเรา

“เชิญร่วมเป็นมืออาชีพทางด้าน IT และเติบโตไปกับเรา”