MSC พบผู้ลงทุนประจำปี 2021

          นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ และ นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MSC” ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เผยผลประกอบการของปี 2564 รวมถึงโอกาสทาง ธุรกิจในปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ อาคารสำนักงานใหญ่

MSC ได้นำเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 36 ปี ด้วยวิสัยทัศน์เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด มุ่งเน้นบริการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร การพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้แจ้งผลประกอบการในปี 2564 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 7,199 ล้านบาท ลดลง 2%และมีกำไรสุทธิ 197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นของปีก่อน 41 ล้านบาท คิดเป็น 27% ซึ่งรายได้หลักของ “MSC” มาจาก กลุ่มสินค้า Software 37%, Hardware 23%, Supplies 22%, Service 18% ตามลำดับ

โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ Digital Transformations Solution, Digital Printing Solution, Infrastructure Solution และ Information Security โดยบริษัทมีแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะสั้น โดยใช้กลยุทธ์ New Normal Strategy เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 จากการที่ต้องทำงานนอกสถานที่ “Work from Home” ซึ่งบริษัทได้เสนอ Infrastructure ต่างๆ รวมถึงโซลูชั่น ให้กับภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องทำงานด้านออนไลน์ หรือ “Work from anywhere” ที่บริษัทให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และยังให้ความสำคัญกับการให้บริการ Intelligence Managed Service ที่มุ่งเน้นการให้บริการ Value Added ซึ่งสามารถสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจระยะยาว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้าน Business Alliance เพื่อมองหา New Business ใหม่ๆ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเติบโตไปข้างหน้าร่วมกับบริษัทฯ ภายใต้ MSC Community ในโครงการ Metro Gen ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรจากทั้งภายในบริษัท ตลอดจนนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

ในส่วนของโซลูชั่นหลักที่บริษัทมุ่งเน้น 3 เรื่องหลักได้แก่ Information Security, Digital Transformations Solution และ Cloud Infrastructure Solution

  • ธุรกิจ Information Security บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ SOC Center เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญลูกค้า เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการแล้วกว่า 20 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  • ธุรกิจ Digital Transformations Solution  ภายใต้แบรนด์ “The Superapp” ที่จะช่วยให้ลูกค้าองค์กรทุกระดับมีการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันพร้อมรับการเปลี่ยนเเปลง บริษัทฯ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ออกแบบ การใช้งาน และการติดตั้งระบบ ซึ่งในอนาคตธุรกิจนี้จะมีความต้องการที่สูงขึ้น บริษัทฯ อาจมองหาพาร์ทเนอร์เพื่อมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจตามเป้าหมายในระยะยาวต่อไป
  • ธุรกิจ Cloud Infrastructure Solution บริษัทฯ ได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับAWS, HUAWEI CLOUD, Microsoft Azure,ให้บริการด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจ Cloud และเปิดตัวการให้บริการ Metro Cloud ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจาก HP ประเทศไทย มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

นอกจากนี้บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมมิติสังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และธรรมาภิบาล (Governance) ผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ โดยเน้นย้ำวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] Website: https://www.metrosystems.co.th/ Facebook: https://www.facebook.com/metrosystemscorp