บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุเมตตา จิตต์ศิริผล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป/ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร และพนักงาน ร่วมทำความดีในโครงการ ปฏิทินเก่าเราขอ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5  โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงานภายในองค์กร รวบรวมส่งต่อให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามข้อมูลติดต่อคุณกีรนาถ เดชเดโช โทร.02-089-4351 email : [email protected] Website: https://www.metrosystems.co.th/ Facebook : https://www.facebook.com/metrosystemscorp