บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้คะแนน CGR ประจำปี 2562 ในระดับดีมาก (4 ดาว) จากการสำรวจ และประเมินข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ (IOD) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ โทร: 02-089-4213 อีเมล์ : [email protected] Website : https://www.metrosystems.co.th/  FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/