ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับการติดเชื้อ Covid-19

          บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า มีพนักงาน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่อาคาร B  ของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้รับการตรวจและยืนยันผลจากแพทย์เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ประมาณเวลา 17.00 น. ว่าติดเชื้อ COVID-19 และปัจจุบันเข้ารักษาตัวตามกระบวนการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ทันที เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของทุกฝ่าย

  1. บริษัทฯ ได้แจ้งพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 15 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน 3 วัน พบว่าพนักงานจำนวน 10 คน ไม่พบการติดเชื้อ และอีกจำนวน 5 ท่าน อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ
  2. บริษัทฯ ให้พนักงานทุกคนที่สัมผัสใกล้ชิด Work from Home เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน โดยมีการรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกวัน หากมีอาการต้องสงสัยให้แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อประสานงานในการส่งตัวตรวจหาเชื้อ COVID-19 ต่อไป
  3. บริษัทฯ ดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยการปิดพื้นที่อาคาร B ที่พนักงานติดเชื้อและทําความสะอาดและอบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาคาร (Big Cleaning Day) ด้วยมาตรฐานสาธารณสุขสากล
  4. บริษัทยุติการประชุมและสัมมนาที่เป็นกลุ่ม โดยให้ใช้การประชุม Online แทน
  5. พนักงานที่ Work from Home ต้องรับการตรวจเชื้อ COVID-19 ก่อนกลับมาปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด MSC ยังสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่พนักงานสามารถดำเนินงาน Work from Home ส่วนพนักงานท่านอื่นๆ ในสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นๆ ให้ดูแลตนเองตามมาตรการที่บริษัทกำหนดหรือตามที่ ศบค.กำหนด

                                                                      (ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564)