CAREERS

Metro Way Awards

 ขอแสดงความยินดีกับทีม Website Application ที่แสดงผลงานซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าทั้งทีมได้ใช้ METRO Way เป็นปรัชญาพื้นฐานของการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของงานที่ดีเยี่ยม (Excellence) ทีมใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถตั้งแต่การออกแบบ (Web Design) ไปจนถึงการรวบรวมหาข้อมูลจากแต่ละ BU และปรับแก้ไข จนได้งานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและพนักงาน ท่านแสดงถึงความเป็นเจ้าของของงาน (Ownership) โดยปฏิบัติงานที่ลึกลงไปเหนือกว่าหน้าที่ของตนเอง สนับสนุนงานของส่วนรวม (Teamwork) ให้ลุล่วงไปด้วยดี

Our commitments to be an excellent company

MSC Campus Networking

โครงการ MSC Campus Networking เป็นโครงการที่ฝ่ายสรรหาบุคลากรได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

Learning and Development

เรามีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามกรอบของ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร” ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานความรู้ ความเข้าใจเพื่อเกิดทักษะ ความชำนาญและ ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสร้างผลสำเร็จในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบุคลากรนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรในที่สุดเช่นกัน

Become a leader in your field of expertise

ความเป็นผู้นำเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักของเราและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในสายอาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะค้นหาและพัฒนาผู้นำที่มีคุณภาพของเรา เพื่อให้เขาสามารถเติบโตได้ถึงขีดสูงสุด